Artykuł sponsorowany

Co należy wiedzieć o audytach energetycznych?

Co należy wiedzieć o audytach energetycznych?

Audyt energetyczny to narzędzie, które pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynków, instalacji czy urządzeń. W Polsce coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z przeprowadzenia takiego audytu, zarówno dla środowiska, jak i dla własnego portfela. W tym artykule przedstawimy, co warto wiedzieć o audytach energetycznych, jakie są ich rodzaje oraz jak przebiega proces ich przeprowadzania.

Rodzaje audytów energetycznych

W zależności od celów i zakresu badania wyróżniamy trzy główne rodzaje audytów energetycznych. Audyt energetyczny budynków polega na ocenie zużycia energii przez budynek oraz identyfikacji możliwości poprawy jego efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstw ma na celu zbadanie zużycia energii przez całe przedsiębiorstwo, w tym przez poszczególne procesy technologiczne, instalacje czy urządzenia. Natomiast audyt energetyczny urządzeń i instalacji skupia się na analizie wydajności energetycznej konkretnych urządzeń czy instalacji, takich jak systemy grzewcze, oświetleniowe czy klimatyzacyjne.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny

Audyt energetyczny może być przeprowadzony tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W Polsce audytorami energetycznymi mogą być osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenia oraz uzyskały certyfikat potwierdzający ich kompetencje. Audytorzy energetyczni są wpisani do rejestru audytorów prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz podlegają kontroli ze strony tego urzędu. Warto zwrócić uwagę na to, aby osoba przeprowadzająca audyt energetyczny posiadała aktualny wpis w rejestrze oraz posiadała doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu badań. Jeśli chodzi o kompleksowe audyty energetyczne, Kraków i okolice to rejon działania specjalistów takich jak CerEner.

Proces przeprowadzania audytu energetycznego

Proces przeprowadzania audytu energetycznego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest analiza dokumentacji technicznej oraz danych dotyczących zużycia energii przez badany obiekt. Następnie audytor przeprowadza wizję lokalną, podczas której dokonuje pomiarów, oceny stanu technicznego instalacji czy urządzeń oraz identyfikuje możliwości poprawy efektywności energetycznej. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych audytor sporządza raport z audytu energetycznego, który zawiera informacje na temat zużycia energii, wykaz możliwych działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz szacunkowy koszt i okres zwrotu z inwestycji w te działania.

Korzyści płynące z przeprowadzenia audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu energetycznego przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala na identyfikację możliwości oszczędności energii, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Po drugie, poprawa efektywności energetycznej budynków czy urządzeń przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co jest korzystne dla środowiska. Po trzecie, audyt energetyczny może być wykorzystany jako narzędzie do pozyskania środków na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, np. z funduszy unijnych czy krajowych programów wsparcia. Warto więc rozważyć przeprowadzenie audytu energetycznego zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych.